Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: Praktyki
Ogłoszenie dla: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Data publikacji: 21.08.2020
Data ważności: 30.09.2024
Treść: Szanowni Państwo! Ponieważ obecnie na studiach o profilu praktycznym wielką wagę przykłada się do przebiegu praktyk oraz ich dokumentacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami: STUDIA I STOPNIA: Studenci, I, II i III roku studiów muszą odbyć łącznie 6 miesięcy praktyk, co zostało przeliczone na 720 godzin obligatoryjnie przypisanych do poszczególnych semestrów: po sem.2. – 100 godz, po sem.4. – 200 godz, po sem 6 – 200 godz. i po sem 7. – 220 godz. STUDIA II STOPNIA: Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 3 miesięcy, tj. 360 godzin, poza rozkładem zajęć dydaktycznych, przypisane do poszczególnych semestrów: po sem.1 - 120 godz., po sem. 2 - 120 godz., po sem. 3 - 120 godz. Przy wyborze miejsca realizacji praktyk prosimy kierować się wybraną przez Państwa specjalnością. Do uzyskania zaliczenia praktyk niezbędne jest odbycie wymaganej ilości godzin praktyk a także potwierdzenie tego faktu w dokumentacji złożonej do BOS. Wymagany komplet powinien zawierać: • Przy zaliczeniu pracy zawodowej w poczet praktyk: - wniosek o zaliczenie pracy zawodowej w ramach praktyki - kopia umowy o pracę (czas trwania zatrudnienia) - zakres obowiązków - wyciąg z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku samodzielnego prowadzenia firmy) • Przy realizowaniu praktyk w ramach porozumienia - porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych - sprawozdanie z praktyk – musi zawierać sprawozdanie studenta z przebiegu praktyk poświadczone przez firmę, w której praktyki były odbywane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne i dokładne wypełnianie sprawozdań z uwzględnieniem informacji, które podane zostały poniżej. W Uczelni obowiązuje określony Program i Regulamin praktyk i odbywając je Państwo musicie wykazać sią osiągnięciem wszystkich efektów uczenia się, jakie są opisane w Sylabusach przedmiotu. BARDZO PROSIMY O UWZGLEDNIENIE W SPRAWOZDANIU NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI W dokumencie „Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych” w rubryce „Sprawozdanie z praktyk” proszę umieścić poniższe informacje: 1. Krótka analiza i opis struktury oraz organizacji danej firmy - miejsca odbywania praktyki zawodowej. Należy wymienić i opisać poszczególne stanowiska i/lub zespoły i przypisać im określone funkcje. Jeśli firma jest mała, to podać zawody osób ją tworzących i szczególnie (ZAWSZE!!!) podkreślić jej związek z branżą mody. Cały opis ma być zrobiony pod tym kątem! 2. Identyfikacja skali i poziomu działania danej firmy, przedstawienie jej targetu (grupy docelowej, brand persony itp.) oraz najbliższego otoczenia oczywiście branżowego, roli na rynku lub w przemyśle mody itp. Analiza sposobu, skali i oryginalności działań kreatywnych prowadzonych w danej firmie – ich celu i wpływu na efekty przekładające się na kondycję ekonomiczną oraz pozycję rynkową firmy. 3. Opis cyklu i zakresu działań prowadzonych w firmie, zapoznanie się ze sposobami pracy, dokumentacją funkcjonującą w danym przedsiębiorstwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie norm mających zastosowanie w danym obszarze działań – bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na respektowanie praw autorskich, rzetelność działania itp. 4. Charakterystyka własnych działań kreatywnych uwzględniających wymogi komercjalizacji – dopasowanie do potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych potencjalnych i/lub rzeczywistych klientów, profilu danej firmy, brandu, zakresu i obszaru działania itp. Proszę wszystkie własne doświadczenia opisać z punktu widzenia branzy mody, obszaru działań kreatywnych np. jeśli ktoś pracuje w sklepie z odzieżą i akcesoriami niech zwróci uwagę na aspekty doradcze w stosunku do klientów, obszar działań związanych z kreacją przestrzeni sprzedażowej, wizerunku marki, a szczególnie działań z obszaru visual merchandisingu itp. 5. Krótka analiza stanu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich w firmie. Zdobycie przez studenta umiejętności poszanowania praw autorskich innych osób. 6. Poznanie działań marketingowych prowadzonych w firmie. Zebranie informacji dotyczących procesu komercjalizacji produktów i/lub usług świadczonych przez firmę, zwłaszcza z punktu widzenia uwag i informacji zwrotnych pochodzących z rynku - od klientów. Zwrócenie uwagi na metody stosowane w danej firmie w celu pozyskania i związania klienta z marką. Prowadzenie wnikliwej obserwacji, będącej źródłem zawodowej refleksji. 7. Pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów wzornictwa : (np. projektowania, fotografii, visual merchandisingu, grafiki, zjawisk społecznych warunkujących rozwój mody, trendów i innych.) 8. Ugruntowanie wiedzy dotyczącej rozwoju technologii wykorzystywanych jako wspierające w różnych obszarach branżowych (również technologie służące sprzedaży np. e-commerce, social media, technologie informatyczne i inne). 9. Przedstawienie zdobytych kompetencji społecznych - trening pracy w różnych zespołach i grupach ludzkich oraz przyjmowanie w nich zlecanych ról i funkcji. Organizacja pracy własnej. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych itp. Poznanie etapów i cyklu pracy, zrozumienie wagi jakości oraz terminowości, wkładu własnej inwencji twórczej i kreatywności w czasie realizacji przydzielonych studentowi działań. 10. Podsumowanie uwzględniające konstruktywne wnioski dotyczące preferowanego obszaru działań studenta. Ocena własnych możliwości, umiejętności i ograniczeń zawodowych. Wyciągnięcie stosownych wniosków z obserwacji poczynionych w firmie oraz działań własnych w ramach przydzielonego zakresu obowiązków praktykanta. Zalecane jest używanie w sprawozdaniu następujących sformułowań: W czasie praktyk pogłębiłam (-em) i usystematyzowałam (-em) wiedzę z obszaru wzornictwa i mojej specjalności. Nabyłam (-em) praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy w obszarze branż kreatywnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podmioty sprofilowane zgodnie ze studiowaną specjalnością. Zdobyłam (-em) kompetencje społeczne pracy w nowych środowiskach zawodowych i zespołach w ramach zakresu przydzielonych mi obowiązków. Pogłębiłam (-em) i ugruntowałam (-em) wiedzę z obszaru podstaw marketingu i zarządzania firmą lub wycinkiem jej działań (np. zespołem projektowym, sprzedażowym, realizacyjnym itp.) oraz jej struktury i organizacji. Ugruntowałam (-em) wiedzę dotyczącą rozwoju technologii wykorzystywanych jako wspierające w różnych obszarach branżowych (tu podać należy właściwe dla miejsca odbywania praktyki). Ugruntowałam (-em) podstawową wiedzę ekonomiczną o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do potrzeb rynkowych działań w: (tu wymienić zakres, obszar, skalę działań). Pogłębiłam (-em) wiedzę o trendach i kierunkach rozwoju studiowanej dyscypliny wzornictwa poprzez obserwacje czynione na realnym rynku i poznałam (-em) mechanizmy powstawania trendów i przenikania ich do kultury masowej. Ugruntowałam (-em) i uporządkowałam (-em) swoją wiedzę o wpływie branż kreatywnych na gospodarkę poprzez obserwacje i wywiady prowadzone w środowisku zawodowym (odbywania praktyk). Pogłębiłam (-em) i ugruntowałam (-em) wiedzę z zakresu etyki zawodowej obowiązującej w moim miejscu pracy. Dalej należy opisać jakie umiejętności zdobyli Państwo na praktykach (oczywiście pod kątem umiejętności branżowych). W razie pytań proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta
Autor: BOS
Załączniki: