Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Stypendium Rektora
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/28/2020
Date of validity: 9/30/2021
Contents:
        Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o stypendium w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 - magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wniosek jest oceniany metodą punktową. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu, przy czym stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów danego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. 
      
Author: BOS
Wniosek o stypendium Rektora.zip
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b28 Copyright (c) 2020 APR System