Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Praktyki
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/21/2020
Date of validity: 9/30/2022
Contents:
        Szanowni Państwo!
Ponieważ obecnie na studiach o profilu praktycznym wielką wagę przykłada się do przebiegu praktyk oraz ich dokumentacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
Studenci, I, II i III roku studiów muszą odbyć łącznie 6 miesięcy praktyk, co zostało przeliczone na 720 godzin obligatoryjnie przypisanych do poszczególnych semestrów: 
po sem.2. – 100 godz,
 po sem.4. – 200 godz, 
po sem 6 – 200 godz. 
i po sem 7. – 220 godz. 

Wobec wytycznych MNiSW brana jest pod uwagę możliwość realizacji praktyk on-line. Więcej informacji otrzymacie Państwo w Biurze Obsługi Studenta.

Przy wyborze miejsca realizacji praktyk prosimy kierować się wybraną przez Państwa specjalnością. Do uzyskania zaliczenia praktyk niezbędne jest odbycie wymaganej ilości godzin praktyk a także potwierdzenie tego faktu w dokumentacji złożonej do BOS.
Wymagany komplet powinien zawierać:
•	Przy zaliczeniu pracy zawodowej w poczet praktyk:
- wniosek o zaliczenie pracy zawodowej w ramach praktyki
- kopia umowy o pracę (czas trwania zatrudnienia)
- zakres obowiązków
- wyciąg z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku samodzielnego prowadzenia firmy)
•	Przy realizowaniu praktyk w ramach porozumienia
- porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych
- sprawozdanie z praktyk – musi zawierać sprawozdanie studenta z przebiegu praktyk poświadczone przez firmę, w której praktyki były odbywane.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelne i dokładne wypełnianie sprawozdań z uwzględnieniem informacji, które podane zostały poniżej.
W Uczelni obowiązuje określony Program i Regulamin praktyk i odbywając je Państwo musicie wykazać sią osiągnięciem wszystkich efektów uczenia się, jakie są opisane w Sylabusach przedmiotu.

BARDZO PROSIMY O UWZGLEDNIENIE W SPRAWOZDANIU NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI
W dokumencie „Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych” w rubryce
„Sprawozdanie z praktyk” proszę umieścić poniższe informacje:
1.	Krótka analiza i opis struktury oraz organizacji danej firmy - miejsca odbywania praktyki zawodowej. Należy wymienić i opisać poszczególne stanowiska i/lub zespoły i przypisać im określone funkcje. Jeśli firma jest mała, to podać zawody osób ją tworzących i szczególnie (ZAWSZE!!!) podkreślić jej związek z branżą mody. Cały opis ma być zrobiony pod tym kątem!
2.	Identyfikacja skali i poziomu działania danej firmy, przedstawienie jej targetu (grupy docelowej, brand persony itp.) oraz najbliższego otoczenia oczywiście branżowego, roli na rynku lub w przemyśle mody itp. Analiza sposobu, skali i oryginalności działań kreatywnych prowadzonych w danej firmie – ich celu i wpływu na efekty przekładające się na kondycję ekonomiczną oraz pozycję rynkową firmy.
3.	Opis cyklu i zakresu działań prowadzonych w firmie, zapoznanie się ze sposobami pracy, dokumentacją funkcjonującą w danym przedsiębiorstwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie norm mających zastosowanie w danym obszarze działań – bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na respektowanie praw autorskich, rzetelność działania itp.
4.	Charakterystyka własnych działań kreatywnych uwzględniających wymogi komercjalizacji – dopasowanie do potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych potencjalnych i/lub rzeczywistych klientów, profilu danej firmy, brandu, zakresu i obszaru działania itp. Proszę wszystkie własne doświadczenia opisać z punktu widzenia branzy mody, obszaru działań kreatywnych np. jeśli ktoś pracuje w sklepie z odzieżą i akcesoriami niech zwróci uwagę na aspekty doradcze w stosunku do klientów, obszar działań związanych z kreacją przestrzeni sprzedażowej, wizerunku marki, a szczególnie działań z obszaru visual merchandisingu itp.
5.	Krótka analiza stanu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich w firmie. Zdobycie przez studenta umiejętności poszanowania praw autorskich innych osób.
6.	Poznanie działań marketingowych prowadzonych w firmie. Zebranie informacji dotyczących procesu komercjalizacji produktów i/lub usług świadczonych przez firmę, zwłaszcza z punktu widzenia uwag i informacji zwrotnych pochodzących z rynku - od klientów. Zwrócenie uwagi na metody stosowane w danej firmie w celu pozyskania i związania klienta z marką. Prowadzenie wnikliwej obserwacji, będącej źródłem zawodowej refleksji.
7.	Pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów wzornictwa :
(np. projektowania, fotografii, visual merchandisingu, grafiki, zjawisk społecznych warunkujących rozwój mody, trendów i innych.)
8.	Ugruntowanie wiedzy dotyczącej rozwoju technologii wykorzystywanych jako wspierające w różnych obszarach branżowych (również technologie służące sprzedaży np. e-commerce, social media, technologie informatyczne i inne).
9.	Przedstawienie zdobytych kompetencji społecznych - trening pracy w różnych zespołach i grupach ludzkich oraz przyjmowanie w nich zlecanych ról i funkcji. Organizacja pracy własnej. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych itp. Poznanie etapów i cyklu pracy, zrozumienie wagi jakości oraz terminowości, wkładu własnej inwencji twórczej i kreatywności w czasie realizacji przydzielonych studentowi działań.
10.	Podsumowanie uwzględniające konstruktywne wnioski dotyczące preferowanego obszaru działań studenta. Ocena własnych możliwości, umiejętności i ograniczeń zawodowych. Wyciągnięcie stosownych wniosków z obserwacji poczynionych w firmie oraz działań własnych w ramach przydzielonego zakresu obowiązków praktykanta.

Zalecane jest używanie w sprawozdaniu następujących sformułowań:

W czasie praktyk pogłębiłam (-em) i usystematyzowałam (-em) wiedzę z obszaru wzornictwa i mojej specjalności. Nabyłam (-em) praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy w obszarze branż kreatywnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podmioty sprofilowane zgodnie ze studiowaną specjalnością. Zdobyłam (-em) kompetencje społeczne pracy w nowych środowiskach zawodowych i zespołach w ramach zakresu przydzielonych mi obowiązków. Pogłębiłam (-em) i ugruntowałam (-em) wiedzę z obszaru podstaw marketingu i zarządzania firmą lub wycinkiem jej działań (np. zespołem projektowym, sprzedażowym, realizacyjnym itp.) oraz jej struktury i organizacji. Ugruntowałam (-em) wiedzę dotyczącą rozwoju technologii wykorzystywanych jako wspierające w różnych obszarach branżowych (tu podać należy właściwe dla miejsca odbywania praktyki). Ugruntowałam (-em) podstawową wiedzę ekonomiczną o charakterze aplikacyjnym dostosowaną do potrzeb rynkowych działań w: (tu wymienić zakres, obszar, skalę działań). Pogłębiłam (-em) wiedzę o trendach i kierunkach rozwoju studiowanej dyscypliny wzornictwa poprzez obserwacje czynione na realnym rynku i poznałam (-em) mechanizmy powstawania trendów i przenikania ich do kultury masowej. Ugruntowałam (-em) i uporządkowałam (-em) swoją wiedzę o wpływie branż kreatywnych na gospodarkę poprzez obserwacje i wywiady prowadzone w środowisku zawodowym (odbywania praktyk). Pogłębiłam (-em) i ugruntowałam (-em) wiedzę z zakresu etyki zawodowej obowiązującej w moim miejscu pracy. Dalej należy opisać jakie umiejętności zdobyli Państwo na praktykach (oczywiście pod kątem umiejętności branżowych).

W razie pytań proszę kontaktować się z Uczelnianą Opiekunami Praktyk:

projektowanie komunikacji marki, fotografia i visual branding - mgr Kinga Miller kinga.miller@viamoda.edu.pl
projektowanie ubioru i zarządzanie technologią - dr Dominika Łukawska-Milczarska dlukawska@vmi.edu.pl


      
Author: BOS
Załączniki Regulamin praktyk_od 2018_2019.pdf
Praktyki_zał 1_program_i_efekty.pdf
Praktyki_zał 3_skierowanie.pdf
Praktyki_zał 4_wniosek_praca zawodowa.pdf
Praktyki_zał_5_sprawozdanie.pdf
Praktyki_zał 2_porozumienie indywidualne.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b45 Copyright (c) 2022 APR System