Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Stypendia - Regulamin
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/28/2020
Date of validity: 9/30/2022
Contents:
        VIAMODA Szkoła Wyższa wspiera studentów, którzy mają trudną sytuację materialną lub osiągają wyróżniające wyniki w nauce.

Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia:

  stypendium socjalne – to pomoc dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
  stypendium rektora – przyznawane jest studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce: wysoką średnią ocen za rok studiów i/lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym;
  stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu;
  zapomoga – to forma doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

O stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę mogą ubiegać się również studenci cudzoziemcy.

O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

  posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
  posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.);
  posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o stypendium w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 
      
Author: BOS
Załączniki REGULAMIN_ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW_od_19_20.pdf
Zał_6_Sposób_dokumentowania_wniosków_20_21.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b45 Copyright (c) 2022 APR System