Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: Stypendia - Regulamin / wnioski
Ogłoszenie dla: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Data publikacji: 15.09.2023
Data ważności: 30.07.2024
Treść: VIAMODA Szkoła Wyższa wspiera studentów, którzy mają trudną sytuację materialną lub osiągają wyróżniające wyniki w nauce. Studenci VIAMODA Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o następujące stypendia: stypendium socjalne – to pomoc dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; stypendium rektora – przyznawane jest studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce: wysoką średnią ocen za rok studiów i/lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym; stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu; zapomoga – to forma doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. O stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę mogą ubiegać się również studenci cudzoziemcy. O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy: * posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej; * posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.); * posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; * posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; * posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. W przypadku stypendiów dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie stypendium dodatkowo przez pełen cykl kształcenia na kolejnych kierunkach studiów (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), tj. łącznie przez okres do 12 semestrów. Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane. Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę. Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania. Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
Autor: BOS
Załączniki: