Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Stypendium socjalne
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/28/2020
Date of validity: 9/30/2022
Contents:
        INFORMACJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
na rok akademicki 2021/2022

Prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej wraz z załącznikami oraz poniższej informacji, ponieważ obowiązek przedstawienia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów spoczywa na studencie.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

DLA STUDENTÓW I ROKU – 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

DLA STUDENTÓW II, III, IV ROKU – 10 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Wniosek wydrukowany (DWUSTRONNIE) wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną 
należy przesłac pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Studenta 

Stypendium socjalne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy, w przypadku IV roku – do 5 miesięcy).

W roku akademickim 2021/2022 o przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 050 PLN.

 UWAGA!
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny.

Prosimy o odpowiednio wczesne złożenie wniosku o wydanie takiego zaświadczenia do właściwego ośrodka pomocy społecznej, gdyż w przypadku niedołączenia zaświadczenia Komisja Stypendialna jest ustawowo zobowiązana odmówić przyznania stypendium.

Informacja z ośrodka pomocy społecznej zawierająca jedynie stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie jest wystarczająca i uznaje się to jako niedołączenie do wniosku wymaganego zaświadczenia.

Obowiązek dołączenia zaświadczenia dotyczy także studentów cudzoziemców.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Powyższe zasady dotyczą także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

W przypadku stypendiów dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

 O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:
 * posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 * posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35, z późn. zm.);
 * posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 * posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 * posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 * są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwoty świadczeń ustalane są przez Komisję Stypendialną na początku roku akademickiego, a następnie w nowym roku kalendarzowym w zależności od wielkości środków budżetowych, którymi dysponuje Uczelnia oraz liczby uprawnionych studentów do otrzymywania świadczeń.

Wysokość świadczeń zależy od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz od liczby złożonych wniosków i może ulegać zmianie w trakcie roku akademickiego (jest stała tylko w okresie, którego dotyczy decyzja o przyznaniu stypendium).

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególności z powodu:
- sieroctwa;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
- niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa studenta uwzględnionego w składzie rodziny, w stopniu znacznym lub umiarkowanym; - klęski żywiołowej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta;
- zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania (dotyczy tylko studentów stacjonarnych);
- innego – o ile Komisja Stypendialna uzna to za szczególnie uzasadniony przypadek.

Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości powinien udokumentować swoją szczególną sytuację i przedstawić dokumenty uzasadniające ubieganie się o zwiększenie stypendium.

Stypendia przelewane są na konto ROR podane przez studenta.

 DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta i wszystkich pełnoletnich na dzień składania wniosku członków rodziny (nawet, jeśli student lub członek jego rodziny w 2020 roku nie pracowali, należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak dochodu), w tym odpowiednio:
- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego poświadczającymi wysokość dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny studenta podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – w przypadku małżonków rozliczających się razem należy dostarczyć dwa osobne zaświadczenia z urzędu skarbowego uwzględniające indywidualne dochody;
- zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 dla studenta i każdego członka rodziny, który w roku 2020 osiągał dochody opodatkowane na zasadach określonych w pkt. 1). Takie zaświadczenie powinno zostać wydane przez odpowiednią instytucję, np. ZUS, KRUS, MSW. W przypadku uzyskiwania przez członka rodziny w 2019 roku dochodów z kilku źródeł należy podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna. Osoby, których dochody są zerowe nie składają zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej.
- oświadczenia członków rodziny o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
- w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego – zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego;
- w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej – decyzja właściwego urzędu skarbowego o wysokości podatku (kopia, oryginał do wglądu).

 Dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej studenta, w tym:   
 * w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2020 roku – zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych i fizycznych (z informacją, że jest to stan powierzchni za 2020 rok);
 * w przypadku osób bezrobotnych lub wykazujących zerowe dochody – zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej wraz z informacją o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z tegoż urzędu lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS;
 * w przypadku osiągania dochodu niepodlegającego opodatkowaniu – oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu (katalog dochodów nieopodatkowanych wchodzących w skład dochodu rodziny wyszczególniony jest w Załączniku nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły wyższej w Warszawie);
* w przypadku posiadania dzieci lub rodzeństwa:
- zaświadczenie ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) albo akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18 roku życia;
- zaświadczenia ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia) rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18-26 lat pobierających naukę w roku szkolnym/akad. 2021/2022 (patrz: pkt 2 Informacje dodatkowe).

W przypadku niepobierania nauki przez wskazane osoby oraz w przypadku osób, które ukończyły 26 lat, nie należy uwzględniać ich we wniosku. Dzieci i rodzeństwo niepełnosprawne uwzględnia się we wniosku bez względu na wiek – należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;
- kopię odpisu: wyroku sądu zasądzającego alimenty, protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne. W przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – dodatkowo zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w 2020 roku, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o pobieraniu bądź niepobieraniu w roku 2020 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta;
- kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów albo kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 - studenci ubiegający się o stypendium bez uwzględniania rodziców i pozostałych osób wymienionych w pkt 2.4) Informacje dodatkowe, którzy nie spełniają warunków wymienionych w pkt 3. Informacje dodatkowe, dołączają zaświadczenie z zakładu pracy studenta zawierające informacje: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, (na jaki czas jest zawarta umowa), zestawienie wynagrodzeń brutto i netto z 2020 r. oraz z 2021 r. z wyszczególnieniem każdego miesiąca. W przypadku posiadania dochodu z innego źródła należy dołączyć zaświadczenie z odpowiedniej instytucji z analogicznymi danymi, np. w przypadku renty - zaświadczenie z ZUS z informacjami: od kiedy jest otrzymywana renta oraz zestawienie dochodów brutto i netto z 2020 r. oraz z 2021 r. z wyszczególnieniem każdego miesiąca.

 W przypadku zmiany sytuacji materialnej (uzyskanie bądź utrata dochodu – patrz: pkt 6 i 7 Informacje dodatkowe), student obowiązany jest dodatkowo:
 * złożyć oświadczenie dotyczące zmiany sytuacji materialnej;
 * w przypadku utraty dochodu z 2020 roku – przedstawić dokumenty poświadczające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2020 roku (np. w przypadku utraty zatrudnienia – świadectwo pracy, Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B za 2020 rok i zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o okresie zatrudnienia w 2020 roku oraz o wysokości dochodu brutto i netto osiągniętego w 2020 roku – kwota wypłacona w roku 2020; 
 * w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2020 roku i posiadania go w chwili obecnej należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dokładną datę uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu brutto i netto w 2020 roku (np. z tytułu zatrudnienia od 1 kwietnia 2020 roku do chwili obecnej – stosowne zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wysokości dochodu brutto i netto osiągniętego w 2020 roku);
 * w przypadku uzyskania dochodu po 2019 roku (nowe źródło dochodu w roku 2020), który jest osiągany nadal – należy przedstawić dokumenty poświadczające fakt jego uzyskania i wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (np. w przypadku osiągnięcia dochodu z pracy w marcu 2021 r. – umowa o pracę i zaświadczenie o zarobkach netto z kwietnia 2021 r.).

INFORMACJE DODATKOWE
  Każde oświadczenie studenta jak i innych członków rodziny musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się, zgodnie z art. 88. ust. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dochody uzyskane przez:
-  studenta,
-  małżonka studenta,
-  rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
-  będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1–3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  Zgodnie z art. 88. ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
-  ukończył 26. rok życia,
-  pozostaje w związku małżeńskim,
-  ma na utrzymaniu dzieci,
-  osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
-  posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w 2020 roku nie był niższy niż 930,35 zł 

  Student, który nie spełni powyższych warunków zobowiązany jest do uwzględnienia we wniosku swoich rodziców oraz pozostałych osób wskazanych w art. 88. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ich dochodów (nawet, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub zamieszkuje osobno).
  Stałe źródło dochodów oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu (co najmniej od dnia 1.01.2019 roku), m.in. z: umowy o pracę, cyklicznie zawieranych umów zlecenia, działalności gospodarczej lub rolniczej, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, alimentów.
  Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy spowodowana jest:
-  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
-  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
-  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
-  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303 ze zm.);
 - wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.) lub art. 36aa ust. 1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.);
 - utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 - utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 - utratą świadczenia rodzicielskiego;
 - utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 - utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209. ust. 1. i 7. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Uzyskanie dochodu ma miejsce wtedy, gdy spowodowane jest::
-  zakończeniem urlopu wychowawczego;
-  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
-  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
-  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ust. 1d ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 - uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 - uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 - uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 - uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209. ust. 1. i 7. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Zgodnie z art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych – przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 Do czasu podjęcia decyzji w sprawie pomocy materialnej, student zobowiązany jest poinformować organ przyznający świadczenie o każdej zmianie liczby członków rodziny, sytuacji materialnej lub innych zmianach mających wpływ na uzyskanie świadczenia. 

Dalsze szczegóły dotyczące sposobu dokumentowania dochodu zawiera Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie (patrz: Zakładka „STYPENDIA”

 
      
Author: BOS
Załączniki Zał_1_Wniosek_stypendium_socjalne_21_22.pdf
Zał_1a_Oświadczenie_o_źródłach_dochodu_21_22.pdf
Zał_1b_Oświadczenie_liczba przepracowanych miesięcy_21_22.pdf
Zał_1c_Oświadczenie_ryczałt_i_karta_podatkowa_21_22.pdf
Zał_1d_Oświadczenie_dochód nieopodatkowany_21_22.pdf
Zał_1e_Inne_oświadczenia_21_22.pdf
Zał_5_Oświadczenie_inne uczelnie_21_22.pdf
Zał_6_Sposób_dokumentowania_wniosków_21_22.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b38 Copyright (c) 2021 APR System