Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/28/2020
Date of validity: 9/30/2022
Contents:
        O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci posiadający orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność. Orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium.

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o stypendium w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

      
Author: BOS
Załączniki Zał_3_Wniosek_stypendium_dla_osob_niepełnosprawnych_21_22.pdf
Zał_5_Oświadczenie_inne uczelnie_21_22.pdf
Zał_6_Sposób_dokumentowania_wniosków_21_22.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b38 Copyright (c) 2021 APR System