Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Zapomoga
Notice for: VIAMODA University in Warsaw
Date of publication: 8/28/2020
Date of validity: 9/30/2022
Contents:
        ZAPOMOGI

Studenci, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zapomogę.

Łączny okres, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o stypendium w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.

Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane.

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się wszystkie dotychczasowe okresy studiowania.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to także osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, z tym, że ta sama sytuacja może być podstawą przyznania zapomogi tylko jeden raz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać zapomogę dwukrotnie ze względu na to samo zdarzenie.

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się nie później, niż w terminie 3. miesięcy od dnia zdarzenia będącego podstawą ubiegania się o zapomogę. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony na pisemny wniosek studenta.

Student zobowiązany jest udokumentować zdarzenie podane jako podstawa ubiegania się o zapomogę.
      
Author: BOS
Załączniki Zał_4_Wniosek_zapomoga_21_22.pdf
Zał_5_Oświadczenie_inne uczelnie_21_22.pdf
Zał_6_Sposób_dokumentowania_wniosków_21_22.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b45 Copyright (c) 2022 APR System