Wirtualny Dziekanat

APR System

Ogłoszenie

Temat: DYPLOMOWANIE
Ogłoszenie dla: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Data publikacji: 05.08.2020
Data ważności: 30.04.2024
Treść: INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Pracę należy drukować JEDNOSTRONNIE (wydruk dwustronny powoduje przebitki). Oświadczenie dołączane do pracy dyplomowej powinno być wypełnione i podpisane – dokument ten powinien być umieszczony na końcu pracy, jako jej ostatnia strona. Wszyscy studenci, których temat pracy dyplomowej uległ modyfikacji proszeni są o niezwłoczne przekazanie do BOS ostatecznego brzmienia tematu, potwierdzonego przez promotora na załączonej Karcie tematu pracy dyplomowej. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej przez Biuro Obsługi Studenta, jest: 1) uzyskanie wymaganych w programie studiów zaliczeń i złożenie egzaminów, 2) odbycie praktyk zawodowych, 3) uzyskanie wymaganej dla danego kierunku studiów liczby punktów ECTS, 4) uregulowanie wszystkich należnych opłat, 5) potwierdzenie przez promotora na stronie tytułowej każdego drukowanego egzemplarza pracy dyplomowej, poniżej własnego nazwiska, faktu przyjęcia pracy do obrony adnotacją – „Akceptuję pracę” wraz z podpisem, INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Przed obroną należy złożyć w BOS komplet następujących dokumentów: - praca dyplomowa – 2 egzemplarze zawierające wypełnione i podpisanie oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy, - praca na płycie CD – cała praca (tożsama z pracą wydrukowaną) w formacie PDF oraz Word nieprzekraczającym 20 MB, - kolekcję dyplomową lub projekt dyplomowy, - planszy piankowej o wymiarach 70x100 cm, z wydrukiem prezentującym w formie graficznej autorską część projektową i/lub inspiracyjną pracy dyplomowej oraz indywidualne realizacje projektów. Ponadto Student zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia prezentację multimedialną na płycie CD w formacie PDF (prezentacja powinna trwać nie więcej niż 10min i być poświęcona części praktycznej pracy) oraz zdjęcia użyte do przygotowania pianki w postaci oddzielnych plików png/ipg – (na płycie z prezentacją) Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, składają podanie i wnoszą opłatę w wysokości 40 zł. Prace dyplomowe są przekazywane do biblioteki Uczelni, gdzie są katalogowane. Istnieje możliwość zastrzeżenia pracy dyplomowej przez jej autora.
Autor: BOS
Załączniki: